EXÀMENS OFICIALS EASA

L'EFAV està autoritzada (ES.147.010) per realitzar exàmens oficials EASA de la subcategoria B1.1 a:

  • Alumnat presencial: persones que hagin cursat (o ho estiguin fent) la Formació bàsica LMA B1.1 en l'EFAV i que compleixin ambdós requisits:
    1. Tenir el percentatge mínim d'assistència establert en el Pla d'Estudis Bàsic que correspongui a la seva promoció.
    2. Si el mòdul al què opta examinar-se té formació pràctica, la seva qualificació ha de ser Apte.
  • Alumnat lliure: qualsevol aspirant que no és alumnat presencial. Podrà optar a exàmens bàsics o a Aixecament de Limitacions o Diferències.

INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL MES DE NOVEMBRE DE 2021 (nou 02/09/2021)

Abans d'iniciar qualsevol tràmit cal llegir amb atenció la guia per a la realització dels exàmens de la LMA B1.1

CALENDARI DELS EXÀMENS Dies 17, 18 i 19.

FASES DE LA CONVOCATÒRIA

FASE 1: Sol·licitud d'admissió a examen (des del 20 de setembre fins l'1 d'octubre, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació dels formats:

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

FASE 2: Validació de la sol·licitud d'admissió a examen (fins el 8 d'octubre, inclòs)

Només es pot passar a la FASE 3 si l'aspirant ha rebut un correu electrònic on se l'informa que la sol·licitud ha estat validada positivament.

En el cas que l'aspirant rebi un correu electrònic on se li reclama documentació: NO es tramitarà una nova sol·licitud, cal seguir les instruccions del correu.

FASE 3: Matriculació:

    • Alumnat que NO sol·licita plataforma digital:

1r pas: Ingrés o transferència bancària de l'import total de la sol·licitud (9 i 10 de novembre)

2n pas: Incorporació en el calendari del Campus de l'EFAV de l'examen o exàmens matriculats (16 de novembre)

    • Alumnat que SÍ sol·licita plataforma digital:

1r pas: Ingrés o transferència bancària de l'import total de la sol·licitud (examen/s + plataforma digital) quan l'alumnat hagi rebut el correu electrònic del responsable d'exàmens on se l'informa que la sol·licitud ha estat validada positivament

2n pas: Enviar a l'EFAV el justificant bancari a l'adreça secretaria@efav.cat indicant en l'assumpte el número de sol·licitud; es respondrà amb la informació per accedir a la plataforma digital i s'incorporaran en el calendari del Campus els exàmens sol·licitats.

FASE 4: Realització de l'examen (17, 18 i 19 de novembre)

FASE 5: Publicació dels resultats provisionals (dia 26 de novembre abans de les 12h)

FASE 6: Sol·licitud de revisió de l'examen (29 i 30 de novembre, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació del format de sol·licitud de revisió d'examen de mòdul

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

FASE 7: Publicació dels resultats definitius (dia 1 de desembre abans de les 12h)

 

Qualsevol dubte en relació als exàmens pot enviar un correu a examenes@efav.cat

Idioma