EXÀMENS OFICIALS EASA

L'EFAV està autoritzada (ES.147.010) per realitzar exàmens oficials EASA de la subcategoria B1.1 a:

  • Alumnat presencial: persones que hagin cursat (o ho estiguin fent) la Formació bàsica LMA B1.1 en l'EFAV i que compleixin ambdós requisits:
    1. Tenir el percentatge mínim d'assistència establert en el Pla d'Estudis Bàsic que correspongui a la seva promoció.
    2. Si el mòdul al què opta examinar-se té formació pràctica, la seva qualificació ha de ser Apte.
  • Alumnat lliure: qualsevol aspirant que no és alumnat presencial. Podrà optar a exàmens bàsics o a Aixecament de Limitacions o Diferències.

INFORMACIÓ GENERAL (nou 18/02/2021)

INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL MES D'ABRIL DE 2021 (nou 18/02/2021)

Abans d'iniciar qualsevol tràmit cal llegir amb atenció la guia per a la realització dels exàmens de la LMA B1.1

CALENDARI DELS EXÀMENS Dies 14, 15 i 16.

FASES DE LA CONVOCATÒRIA

FASE 1: Sol·licitud d'admissió a examen (des del 18 de febrer fins el 4 de març, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació dels formats:

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud 

FASE 2: Validació de la sol·licitud d'admissió a examen (fins l'11 de març, inclòs)
(només es pot passar a la FASE 3 si l'aspirant ha rebut un correu electrònic on se l'informa que la sol·licitud ha estat validada positivament).

FASE 3: Matriculació:

1r pas: Ingrés o transferència bancària de l'import total de la sol·licitud (6 i 7 d'abril)

2n pas: Incorporació en el calendari del Campus de l'EFAV de l'examen o exàmens matriculats (12 d'abril)

FASE 4: Realització de l'examen (14, 15 i 16 d'abril)

FASE 5: Publicació dels resultats provisionals (dia 23 d'abril abans de les 12h)

FASE 6: Sol·licitud de revisió de l'examen (del 26 al 28 d'abril, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació del format de sol·licitud de revisió d'examen de mòdul

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

FASE 7: Publicació dels resultats definitius (dia 29 d'abril abans de les 12h)

 

Qualsevol dubte en relació als exàmens pot enviar un correu a examenes@efav.cat

Idioma