EXÀMENS OFICIALS EASA

L'EFAV està autoritzada (ES.147.010) per realitzar exàmens oficials EASA de la subcategoria B1.1 a:

  • Alumnat presencial: persones que hagin cursat (o ho estiguin fent) la Formació bàsica LMA B1.1 en l'EFAV i que compleixin ambdós requisits:
    1. Tenir el percentatge mínim d'assistència establert en el Pla d'Estudis Bàsic que correspongui a la seva promoció.
    2. Si el mòdul al què opta examinar-se té formació pràctica, la seva qualificació ha de ser Apte.
  • Alumnat lliure: qualsevol aspirant que no és alumnat presencial. Podrà optar a exàmens bàsics o a Aixecament de Limitacions o Diferències.

INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL MES DE MARÇ DE 2022 (nou 23/12/2021)

Abans d’iniciar qualsevol tràmit cal llegir la guia i seguir les seves instruccions.
Si l’aspirant executa algun tràmit contrari a l’indicat en la guia, l’EFAV es reserva el dret de no complir amb els terminis establerts en cadascuna de les fases i així ho comunicarà a l’aspirant.

CALENDARI DELS EXÀMENS Dies 2, 3 i 4.

FASES DE LA CONVOCATÒRIA

FASE 1: Sol·licitud d'admissió a examen (des del 23 de desembre de 2021 fins al 21 de gener de 2022, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació dels formats:

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

FASE 2: Validació de la sol·licitud d'admissió a examen (fins al 28 de gener, inclòs)

Només es pot passar a la FASE 3 si l'aspirant ha rebut un correu electrònic on se l'informa que la sol·licitud ha estat validada positivament.

En el cas que l'aspirant rebi un correu electrònic on se li reclama documentació: NO es tramitarà una nova sol·licitud, cal seguir les instruccions del correu.

FASE 3: Matriculació:

    • Alumnat que NO sol·licita plataforma digital:

1r pas: Ingrés o transferència bancària de l'import total de la sol·licitud (22 i 23 de febrer)

2n pas: Incorporació en el calendari del Campus de l'EFAV de l'examen o exàmens matriculats (25 de febrer)

    • Alumnat que SÍ sol·licita plataforma digital:

1r pas: Ingrés o transferència bancària de l'import total de la sol·licitud (examen/s + plataforma digital) quan l'alumnat hagi rebut el correu electrònic del responsable d'exàmens on se l'informa que la sol·licitud ha estat validada positivament

2n pas: Enviar a l'EFAV el justificant bancari a l'adreça secretaria@efav.cat indicant en l'assumpte el número de sol·licitud; es respondrà amb la informació per accedir a la plataforma digital i s'incorporaran en el calendari del Campus els exàmens sol·licitats.

FASE 4: Realització de l'examen (2, 3 i 4 de març)

FASE 5: Publicació dels resultats provisionals (dia 11 de març abans de les 12h)

FASE 6: Sol·licitud de revisió de l'examen (14 i 15 de març, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació del format de sol·licitud de revisió d'examen de mòdul

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

FASE 7: Publicació dels resultats definitius (dia 16 de març abans de les 12h)

 

L’EFAV es reserva el dret de no complir amb l’establert en la guia si la gestió per part de l’aspirant es fa fora del termini establert.

Qualsevol dubte en relació als exàmens pot enviar un correu a examenes@efav.cat

Idioma