EXÀMENS OFICIALS EASA

L'EFAV està autoritzada (ES.147.010) per realitzar exàmens oficials EASA de la subcategoria B1.1 a:

  • Alumnat presencial: persones que hagin cursat (o ho estiguin fent) la Formació bàsica LMA B1.1 en l'EFAV i que compleixin ambdós requisits:
    1. Tenir el percentatge mínim d'assistència establert en el Pla d'Estudis Bàsic que correspongui a la seva promoció.
    2. Si el mòdul al què opta examinar-se té formació pràctica, la seva qualificació ha de ser Apte.
  • Alumnat lliure: qualsevol aspirant que no és alumnat presencial. Podrà optar a exàmens bàsics o a Aixecament de Limitacions o Diferències.

INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL MES DE JUNY DE 2022 (nou 7/4/2022)

CALENDARI DELS EXÀMENS Dies 8, 9 i 10.

FASES I DATES DE LA CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD d'admissió a examen (des del 7 d'abril fins a l'1 de maig de 2022, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació dels formats:

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

MATRICULA EXAMEN (fins el 20 de maig de 2022)

REALITZACIÓ de l'examen (8, 9 i 10 de juny de 2022)

PUBLICACIÓ dels resultats provisionals (dia 17 de juny abans de les 12h)

SOL·LICITUD de revisió de l'examen (20 a 22 de juny, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació del format de sol·licitud de revisió d'examen de mòdul

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

PUBLICACIÓ dels resultats definitius (dia 23 de juny abans de les 12h)

 

L’EFAV es reserva el dret de no complir amb l’establert en la "Guía para la realización de exámenes LMA B1.1" si la gestió per part de l’aspirant no s'ajusta a les seves instruccions.

Qualsevol dubte en relació als exàmens pot enviar un correu a examenes@efav.cat

Idioma