TRAMITACIÓ TELEMÀTICA – Recuperació de pràctiques

Mitjançant les següents instruccions es pot sol·licitar la recuperació de classes pràctiques faltades.

L’assistència a la totalitat de les classes pràctiques i la realització de la totalitat de les activitats definides es obligatòria. Qualsevol falta d’assistència no justificada a una classe pràctica implicarà automàticament el No Apte de la totalitat del mòdul.

En cas de no assistir a una classe pràctica s’ha de justificar la falta i sol·licitar la recuperació d’aquesta com a màxim tres dies després de la falta.

Per a que es pugui acceptar la sol·licitud de recuperació de pràctiques s’haurà de tenir una assistència al mòdul igual o superior al 90.00% y totes les faltes corresponents justificades.

Nota: en el cas del Mòdul 17 pràctic, degut a la seva curta durada, en lloc de comptabilitzar el 90%, es comptabilitza el 87.5% (equivalent a faltar a una classe de 1.5h).

L’escola no es compromet a impartir classes de recuperació de cap tipus si aquestes es demanen els últims 15 dies de classe del mòdul afectat. En aquests casos serà el Claustre Tècnic qui decidirà si es realitzaran o no.

Justificants acceptats

 1. Malaltia o accident. Es necessita acreditar amb justificant mèdic.
 2. Matrimoni o naixement d’un fill o filla. Es necessita acreditar amb el llibre de família, la inscripció al registre civil o similar.
 3. Malaltia greu o defunció del / de la cònjuge o familiars de fins a segon grau d’afinitat o consanguinitat. Es necessita acreditar amb certificat mèdic, certificat de defunció i documentació justificativa del parentesc.
 4. Trasllat de domicili habitual. Es necessita acreditar amb el certificat de residencia o declaració jurada i trasllat de la demanda d’ocupació quan sigui necessari.
 5. Causes de força major que impossibilitin l'assistència (catàstrofes, vagues de transport...). Fa falta que s'acreditin amb una declaració jurada o justificant emès per un òrgan oficial.

 • s’introduirà el correu electrònic proporcionat per l'EFAV, xxxx@imetvng.cat
 • escollir el tipus de justificant detallat anteriorment
 • Adjuntar en PDF el format FI-F-1-1-0, el qual es pot emplenar i descarregar clicant aquí. (màxim 2 MB).
  Tipos de archivos aceptados: pdf, Tamaño máximo de archivo: 2 MB.
 • Adjuntar còpia del justificant i en format PDF (màxim 2 MB)
  Tipos de archivos aceptados: pdf, Tamaño máximo de archivo: 2 MB.

Idioma