Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de protecció de dades regula el tractament que realitza l'IMET de les dades que pugui recollir en el seu portal web de l'escola aeronàutica EFAV.

L'IMET aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible i amb un llenguatge fàcil d'entendre.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.

 

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu www.efav.cat és:

Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú (IMET)

Domicili: Carrer Unió, 81, 8, 08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 938140440

E-mail: secretaria@efav.cat

 

2. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol•licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web de l'EFAV compleix amb el Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

 

3. Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, i d'acord amb l’article 6.1 del Reglament europeu, podrà ser:  a) el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, b) per a l'execució d'un contracte, c) en compliment d'una obligació legal, d) en compliment d'una missió realitzada en interès públic o e) interès vital f) interès legítim.

 

4. Finalitats del tractament de les dades

L'EFAV únicament utilitzarà les dades amb les finalitats que se li va informar i va autoritzar, com són les d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol•licituds de tràmit o servei prestat per l’EFAV.

Tractarem la informació per a la gestió del la formació en l’Escola Aeronàutica. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi: pràctiques, ajuts, etc.

Per a més detall dels tractament de dades personals que realitza l’EFAV pot consultar el Registre d’Activitats de Tractament al següent enllaç.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L'usuari ens facilita les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l'EFAV o a tercers. L'EFAV es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

5. Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en l'exercici de les competències i funcions de l’EFAV, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

 

6. Destinataris de les dades.

Per a la gestió dels serveis dins del marc del projecte, les seves dades podran ser comunicades a: Terceres entitats per assegurar la correcta prestació del servei que gestiona el projecte per portar a terme aquest fi (companyies de mailing, enquestes de control de qualitat, comptabilitat, estudis, presentacions i altres activitats, així com per el control i compliment dels principis i requisits del projecte), en la seva condició d'encarregats del tractament. Aquesta gestió de les seves dades es realitzarà única i exclusivament per garantir la correcta prestació, seguretat i disponibilitat dels serveis que s'ofereixen, garantitzant que aquestes entitats apliquin les mesures de caràcter tècnic, organitzativa i les millors pràctiques de seguretat de la informació.

Les dades personals recollides no seran facilitades a tercers aliens a aquesta entitat, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat, o bé quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

7. Drets i obligacions de les persones afectades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.

Per a exercir aquests drets, pot dirigir-se presencialment o per escrit per correu ordinari indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI a l'IMET, Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 8 08800 Vilanova i la Geltrú, indicant com a referència “Exercici de Drets IMET” o bé mitjançant instància a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 

8. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’IMET es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant instància a la  Seu Electrònica o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades a IMET, Plaça de la Vila, 8 08800 Vilanova i la Geltrú, indicant com a referència Protecció de dades.                                                                             

 

9. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’EFAV ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apdcat.cat per tal d’interposar una reclamació.

Idioma