Inserció laboral

Alt índex d’inserció laboral: a l’any acadèmic 2018 – 2019 la inserció ha estat del 100%.

D’aquest percentatge, la majoria està treballant en la mateixa empresa on ha fet les 450 hores de pràctiques en entorn real.

Visita IberiaCapturaTecnovino-transformacion-digital-bodegas-1

Idioma